Процедура за определяне на изпълнител

29 Март 2013 год.

 

„Атлас Софтуер“ ЕООД в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.05-0165-C0001 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект :

 

Доставка и въвеждане в експлоатация на хардуер и софтуер по обособени позиции:

- Обособена позиция 1 - Хардуер

- Обособена позиция 2 - Софтуер

 

Обява процедура Към пълния текст на обявата

 

Списък с документи по процедурата:

 1. Решение за откриване на процедура за избор на изпълнител
 2. Обява
 3. Пояснителен документ
 4. Изисквания към офертите
 5. Технически спецификации и пълно описание на обекта на процедурата
 6. Методика Отворена позиция 1
 7. Методика Отворена позиция 2
 8. Образец на оферта
 9. Образец на ценова оферта
 10. Образец на техническа оферта
 11. Образец на декларация на кандидата по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал. 8
 12. Техническо описание на стоките от предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение, график
 13. Декларация на кандидата за срока на валидност на офертата
 14. Проектодоговор по Отворена позиция 1
 15. Общи условия към финансираните по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Отворена позиция 1
 16. Проектодоговор по Отворена позиция 2
 17. Общи условия към финансираните по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Отворена позиция 2
 18. Образец 1 - Списък на реализираните подобни договори

 

Допълнителни материали

 1. Корпус Reuters-21578 (и Reuters-22173), необходим за предоставяне на резултати от работата на софтуерните пакети по ОП 2.

 

Адрес за кореспонденция: гр. София 1700, ул. Професор Николай Генчев, №18
тел.: 02 / 490 40 54, факс: 02 / 490 40 53, email: office@atlassoft.eu

 

Лице за контакт: Анелия Александрова Белогай-Стоянова, Икономически мениджър

тел.: 02 / 490 40 54, email: anelia@atlassoft.eu

 

 

 

Последни новини в блога

22 2014 Април
24 2013 Юли
29 2013 Март
13 2013 Март
24 2012 Май

Проекти

u4ili6teto.bg - Достъпно електронно образование

Отворена платформа за отворено образование - онлайн система за дистанционно обучение, базирана на Мoodle.
повече

Референции

Професионалната работа на екипа на Атлас Софтуер ни помага да посрещнем предизвикателствата при популяризиране на електронното обучение в Българските училища.”

Цветан Цветански, Център за Образователни Инициативи