Информация за сключени договори по процедура за определяне на изпълнител

24 Юли 2013 год.

 

„Атлас Софтуер“ ЕООД в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.05-0165-C0001 обявява следната информация за сключени договори по процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект :

 

Доставка и въвеждане в експлоатация на хардуер и софтуер по:

 

Адрес за кореспонденция: гр. София 1700, ул. Професор Николай Генчев, №18
тел.: 02 / 490 40 54, факс: 02 / 490 40 53, email: office@atlassoft.eu

 

Лице за контакт: Анелия Александрова Белогай-Стоянова, Икономически мениджър

тел.: 02 / 442 79 63, email: anelia@atlassoft.eu

 

 

 

Последни новини в блога

24 2013 Юли
29 2013 Март
13 2013 Март
24 2012 Май

Проекти

u4ili6teto.bg - Достъпно електронно образование

Отворена платформа за отворено образование - онлайн система за дистанционно обучение, базирана на Мoodle.
повече

Референции

Професионалната работа на екипа на Атлас Софтуер ни помага да посрещнем предизвикателствата при популяризиране на електронното обучение в Българските училища.”

Цветан Цветански, Център за Образователни Инициативи