ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

 

www.eufunds.bg


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Образец на обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител

По т.I (5) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.

ОБЯВА

за

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

„Атлас Софтуер“ ЕООД

(наименование на бенефициента)

със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. Професор Николай Генчев, № 18,

адрес за кореспонденция гр. София, ул. Професор Николай Генчев, №18,

тел.: +359 2 490 40 54, факс: +359 2 490 40 53,

лице за контакт: Анелия Александрова Белогай-Стоянова,

на длъжност Икономически мениджър, тел.: +359 2 490 40 54,

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.05-0165-C0001 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект : Доставка и въвеждане в експлоатация на хардуер и софтуер по обособени позиции:

Обособена позиция 1 - Хардуер:

 1. Сървър – 2 броя;
 2. Работна станция – 5 броя;
 3. Работна станция iMac (или еквивалент) – 1 брой;
 4. Тестово мобилно устройство – 1 брой;
 5. Тестово мобилно устройство – 1 брой;
 6. Тестово мобилно устройство – 1 брой.

Обособена позиция 2 - Софтуер:

 1. Специализиран софтуер - система за компютърна обработка на естествен език (NLP) – 1 брой;
 2. Специализиран софтуер за автоматична категоризация на български език – 1 брой.

 

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр.София, ул. ул. Професор Николай Генчев, №18 всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч.

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

 1. http://www.opcompetitiveness.bg - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
 2. https://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
 3. https://www.atlassoft.eu/ - интернет страницата на „Атлас Софтуер“ ЕООД

Оферти/Заявления се подават на адрес: гр. София, ул. ул. Професор Николай Генчев, №18 до 16:00 ч. на 15.04.2013 г. 

 

 

 

Атлас СофтуерТози документ е създаден по проект BG161PO003-1.1.05-0165-C0001 „Разработване на иновативна онлайн услуга „Documented.bg“, Бенефициент: „Атлас Софтуер“ ЕООД.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  „Атлас Софтуер” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.